Colegiul Economic „Anghel Ruginã” Vaslui, o carte de vizitã pentru absolventi de succes!

SERIOZITATE SI PERFORMANTÃ… Colegiul Economic „Anghel Ruginã” oferã elevilor posibilitatea de a beneficia de formare profesionalã adecvatã în domeniile Economic si Turism, asigurând promovarea unei educatii de calitate, dar si de viitor. „În viata fiecãrei institutii de învãtãmânt existã momente care fac cinste tuturor celor chemati sã ducã mai departe o traditie de o sutã de ani, care genereazã asteptãri din ce în ce mai mari. Colegiul Economic „Anghel Ruginã” asteaptã si în anul scolar 2020-2021 absolventii de clasa a VIII-a care doresc sã dobândeascã cunostinte, aptitudini si atitudini utile pentru viatã”, spune prof. Daniela Popescu, directorul Colegiului Economic „Anghel Ruginã” Vaslui.

Colegiul Economic „Anghel Ruginã” Vaslui asigurã dimensiunea europeanã a educatiei tinerilor din judetul Vaslui, printr-un proces instructiv-educativ de înaltã calitate si performantã, în domeniul tehnologic si teoretic, în acord cu cerintele pietei muncii, promovând valori europene precum: egalitatea de sanse, educatia incluzivã nediscriminatorie, toleranta, identitatea si traditiile nationale. „Parteneriatele, programele comunitare derulate de unitatea noastrã de învãtãmânt, precum si proiectele de formare continuã (în cadrul institutiilor UE), de care au beneficiat cadrele didactice ale colegiului, au creat cadrul favorabil dezvoltãrii institutionale si au încurajat atât elevii, cât si profesorii sã-si desãvârseascã potentialul pentru cunoastere si competentele individuale, în vederea adaptãrii la o lume dinamicã”, mai precizeazã prof. Daniela Popesu, Directorul Colegiului Economic „Anghel Ruginã” Vaslui. Oferta educationalã propusã pentru anul scolar 2020-2021 este alcãtuit din Filiera teoreticã, Profil Real la Matematicã – informaticã cu 1 clasã/28 de elevi, Stiinte ale naturii cu 1 clasã/28 de elevi. La Profil Uman Stiinte sociale cu 1 clasã/28 de elevi. Pentru Filiera tehnologicã domeniul Tehnician în turism -1 clasã/28 de elevi, Tehnician în activitãti economice cu 2 clase/56 de elevi, Tehnician în activitãti de comert cu 1 clasã/28 de elevi.

„Colegiul Economic Anghel Ruginã Vaslui îsi deschide din septembrie portile pentru tine. Te provoc sã te înscrii!”

Prin provocarea realizatã de Gheorghies Petronela, eleva clasei a X-a, B, „Colegiul Economic Anghel Ruginã Vaslui îsi deschide din septembrie portile pentru tine. Te provoc sã te înscrii!” viitorilor elevi ce aleg Colegiul Economic li se acordã sprijinul în dezvoltarea competențelor lingvistice, digitale si antreprenoriale, dobândirea de cunostinte, aptitudini si atitudini utile pentru viatã, efectuarea instruirii practice la agenti economici de profil din Braga, Portugalia. Prin derularea proiectelor Erasmus+/Formare profesionalã (VET) ( „Internship – from theory to professional skills”) colegiul oferã elevilor posibilitatea de a beneficia de formare profesionalã adecvatã în domeniile ECONOMIC si TURISM, asigurând promovarea unei educatii de calitate care sã satisfacã nevoile angajatorilor si ale comunitãtii locale. Oferta educationalã propusã de Colegiul Economic „Anghel Ruginã” din Vaslui va contribui la cresterea calitãtii tipului de educatie teoreticã si/sau practicã, la dezvoltarea dimensiunii europene a pregãtirii pe care o oferã elevilor, pentru o mai bunã integrare pe piata europeanã a muncii. În data de 31.05.2020, Colegiul Economic „Anghel Ruginã” Vaslui încheie proiectul de mobilitate în domeniul educatiei adultilor Erasmus+ K+1 „Învatã, cunoaste si ajutã!”, finantat de cãtre Uniunea Europeanã prin Programul Erasmus+. Proiectul s-a derulat pe o perioada de 21 de luni, începând cu 01.09.2018, având ca obiect dobândirea de competente si abilitãti pentru o cooperare eficientã cu pãrintii în vederea dezvoltãrii unei relatii puternice scoalã-familie pentru ajutarea elevilor aflati la vârsta adolescentei sã se dezvolte personal armonios ca sã devinã adulti buni si responsabili. Pe parcursul celor 21 de luni de proiect s-au realizat 20 de mobilitãti, dintre care 18 au fost aprobate prin proiect si 2 mobilitãti au fost suplimentare. Cursul la care au participat cei 20 de profesori, selectati prin proiect, este „Parents and teachers: building bridges” si s-a derulat în Sevillia, Spania, fiind organizat de EuroMindProjetcts.

Bazã materialã modernã si profesori care îsi iubesc menirea de formatori ai tinerelor generatii!

Colegiul Economic „Anghel Ruginã” Vaslui, institutie scolarã de prestigiu si cu traditie în actul formãrii spirituale si intelectuale a tinerilor, al cãrui centenar s-a aniversat în anul 2019, a fost si este un loc al excelentei educationale si culturale vasluiene. Colegiul Economic „Anghel Ruginã” Vaslui, în anul scolar 2019-2020, asigurã procesul instructiv-educativ pentru 876 de elevi, organizati în 33 de clase de liceu (profil servicii: tehnician în activitãti economice, tehnician în administratie, tehnician în turism, profil matematicã – informaticã, stiintele naturii si stiinte sociale). Colectivul didactic este alcãtuit în anul scolar 2019-2020 din 63 cadre didactice, 5 – personal didactic auxiliar, 3 – personal muncitor. Media de vârstã este de 32 de ani, 2 profesori cu doctorat, 24 profesori cu gradul didactic I, 21 având gradul II, 12 cu gradul didactic definitiv si 4 debutanti. Peste 90% din cadrele didactice cunosc o limbã de circulatie internationalã (englezã, francezã), 100% stiu sã utilizeze calculatorul în activitãtile didactice. O mare parte dintre profesori au lucrãri publicate în reviste de specialitate, sunt autori de cãrti de specialitate, altii sunt metodisti ai C.C.D. Vaslui, responsabili de cercuri metodice, profesori care sprijinã aparitia unor reviste locale sau ale elevilor. În prezent Colegiul Economic „Anghel Ruginã” Vaslui dispune de o bazã materialã modernã, inclusiv clãdirea, amplasatã pe o suprafatã totalã de 1.130 mp, adaptatã unui proces de învãtãmânt eficient si de înaltã calitate, care se desfãsoarã în 3 corpuri de clãdire: 21 de sãli de clasã, 8 laboratoare (3 laboratoare de informaticã, 1 laborator de fizicã, 1 laborator de chimie, 1 laborator de biologie, 1 laborator tehnologic, 1 laborator de turism) dotate cu calculatoare interconectate în retea si conectate permanent la Internet, masinã de plastifiat si îndosariat, imprimantã, laptop, videoproiector, telefon, soft educational, alte materiale didactice necesare efectuãrii instruirii practice la clasele IX-XII, 1 salã multimedia, 1 cabinet de limbi moderne, 1 cabinet de consiliere psiho-pedagogicã, biblioteca ce cuprinde peste un numãr de 17.286 de cãrti, teren si salã de sport, spatii administrative (secretariat, contabilitate, arhivã), spatii de recreere. În ultimii trei ani scolari, elevii Colegiului Economic „Anghel Ruginã” Vaslui au promovat examenul de Bacalaureat într-un procent de peste 85% si de 100% examenul de competente profesionale.