Transurb a încasat bani nemeritati de la Consiliul Local Vaslui

CONTROL... Curtea de Conturi a descoperit cã Transurb a încasat, ca diferente de pret subventionate, de la Consiliul Local Vaslui, venituri în valoare de 8.190 lei.

CURTEA DE CONTURI, VERDICT CLAR!

RAPORT… Cel mai recent control al Curtii de Conturi, realizat în decembrie 2019, la Transurb, scoate la ivealã o nouã serie de nereguli: venituri necuvenite încasate de la Consiliul Local (CL), hotãrâri de CL nerespectate, functionarea defectuoasã a formelor de control intern si nerespectarea principiilor economicitãtii, eficacitãtii si eficientei în cazul serviciilor prestate. Astfel, echipa de audit a descoperit cã printre cererile de eliberare a legitimatiilor de transport subventionate existau opt cereri dublate (n.r. douã cereri în aceeasi lunã) si 81 cereri neînsotite de documentele prevãzute în hotãrârile CL, ba chiar una dintre cereri figura ca apartinând unui elev al Scolii „Sfânta Ecaterina” Husi, institutie de învãtãmânt ce nu se aflã pe raza municipiului Vaslui. Asa se face cã Transurb a încasat, ca diferente de pret subventionate, de la Consiliul Local Vaslui, venituri în valoare de 8.190 lei. De asemenea, s-a mai descoperit cã, în cazul curselor ocazionale si a celor speciale, societatea de transport nu a folosit tarifele aprobate de Consiliul de Administratie, ci a perceput tarife negociate direct între conducere si beneficiar. Cu firma SC Lala Pabitex SRL, spre exemplu, a negociat, în 2018, un tarif de toatã jena – 1,01 lei/km (n.r. cursã specialã regulatã), de sapte ori mai mic decât costul unitar pe kilometru (7,16 lei/km), precizat în deconturile întocmite pentru facturarea cãtre UATM (n.r. unitate administrativ teritorialã) Vaslui a compensatiei cuvenite. De altfel, în cadrul raportului se mai aratã cã „în 2018, pentru alte servicii prestate în afarã de transportul public de persoane prin curse regulate, s-au înregistrat pierderi în valoare de 71.404 lei”. Un alt aspect important, subliniat în acest document, este reprezentat de indemnizatiile încasate ilegal, în perioada 2015-2017, de conducerea societãtii Transurb. Desi Directia Generalã Regionalã a Finantelor Publice (DGRFP) Iasi impusese mãsuri clare de recuperare a amenzilor si a sumelor plãtite nelegal din fondurile publice, de la persoanele rãspunzãtoare, nici pânã acum nu s-a fãcut acest lucru.

Controlul Curtii de Conturi la SC Transurb SA a fost efectuat în perioada 14 noiembrie – 11 decembrie 2019 si a vizat situatia, evolutia si modul de administrare a patrimoniului public si privat al UAT în perioada 2015-2018. În cadrul raportului de control, în care sunt consemnate toate rezultatele verificãrilor, se aratã cã societatea a înregistrat deficiente pe mai multe planuri, atât în ceea ce priveste etica si întegritatea personalului, atributiile, functiile si sarcinile acestuia, cât si în ceea ce priveste structura organizatoricã a societãtii, managementul riscului, activitãtile procedurabile si evaluarea sistemului de control intern managerial. Astfel, ca „urmare a verificãrilor efectuate, pe baza documentelor puse la dispozitie de societate, s-a constatat cã activitatea de achizitii publice nu a fost organizatã în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perioada supusã verificãrii, întrucât postul din cadrul compartimentului de achizitii publice nu a fost ocupat si pentru cea mai mare parte din perioada verificatã nu a fost desemnatã o persoanã cu atibutii în domeniul achizitiilor publice. Totodatã, pe baza documentelor puse la dispozitie de societate, echipa de audit a constatat cã în perioada 2015-2018 nu s-a întocmit Programul anual al achizitiilor publice, instrument managerial pe baza cãruia se planificã procesul de achizitie. Societatea nu a monitorizat corespunzãtor achizitiile efectuate”.

Cum a încasat Transurb venituri necuvenite de la vasluieni

Echipa de audit a verificat toate documentele ce stau la baza eliberãrii abonamentelor subventionate pentru elevi si la baza decontãrii diferentelor de pret de cãtre UATM Vaslui. Astfel, a constatat cã „din totalul de 551 de cereri de eliberare a legitimatiilor de transport subventionate verificate, un numãr de 130 de cereri sunt însotite de copie carnet de elev nevizat pe anul în curs, ceea ce contravine prevederilor hotãrârilor Consiliului Local Vaslui. Pe baza acestor documente, societatea a decontat de la UATM Vaslui suma de 4.950 lei. Echipa de audit a regãsit un numãr de 8 cereri dublate, în sensul cã pentru aceasi persoanã (având aceleasi date de identificare), în aceasi lunã s-au regãsit douã cereri de eliberare a unei legitimatii de transport elev subventionatã cu valabilitate de o lunã. În aceastã situatie, societatea a decontat de la UATM Vaslui diferente de pret pentru douã abonamente lunare în cazul fiecãrui beneficiar, valoarea astfel subventionatã nelegal fiind de 320 lei. Un numãr de 81 de cereri de eliberare a unei legitimatii de transport subventionatã pentru elevi nu au fost însotite de documentele prevãzute în hotãrârile Consiliului Local Vaslui, necesare pentru a proba calitatea de persoanã beneficiarã (elev care urmeazã cursurile unei institutii de învãtãmânt de stat de pe raza Municipiului Vaslui), respectiv carnet de elev vizat pe anul în curs. Mai mult, una din cererile mentionate este a unui elev al Scolii „Sfânta Ecaterina” Husi (institutie de învãtãmânt ce nu se aflã pe raza municipiului Vaslui), douã cereri cuprind modificãri ale datelor personale ale solicitantului, iar trei cereri nu cuprind informatiile prevãzute de formularul de cerere. Astfel cã societatea a încasat necuvenit venituri de la UATM Vaslui, urmare a subventionãrii acestor abonamente în valoare de 2.920 lei”. În concluzie, SC Transurb SA Vaslui a încasat venituri necuvenite de la UATM Vaslui în sumã de 8.190 lei reprezentând diferente de pret subventionate pentru care nu s-au îndeplinit criteriile prevãzute de HCL nr. 7/21.02.2013 actualizatã prin HCL nr. 5/31.01.2018. Cauzele care au condus la producerea abaterii constau în nerespectarea prevederilor hotãrârilor Consiliului Local Vaslui si functionarea defectuoasã a formelor de control intern prin neimplementarea Procedurii operationale privind eliberarea legitimatiilor, a abonamentelor, a biletelor de cãlãtorie.

Greseli de începãtori: curse de transport care nici mãcar nu acoperã costurile generate de prestarea serviciului

În ceea ce priveste cursele ocazionale de transport persoane, entitatea nu a respectat principiile de economicitate, eficientã si eficacitate prin neaprobarea tarifelor în conformitate cu prevederile legale si prin nefundamentarea acestora având în vedere costurile de realizare. „Din documentele prezentate de entitate, respectiv deconturile întocmite pentru facturarea cãtre UATM Vaslui a compensatiei cuvenite precum si a situatiilor anexate acestora, a rezultat cã la nivelul anului 2018 costul unitar pe kilometru al serviciului de transport public local de persoane a fost de 7,16 lei/km. Din cele prezentate mai sus, se desprinde faptul cã tarifele stabilite si practicate în perioada supusã verificãrii pentru cursele ocazionale nu au fost aprobate în conformitate cu prevederile legale în vigoare si totodatã acestea nu au fost fundamentate în asa fel încât sã asigure cel putin acoperirea costurilor generate de prestarea acestor servicii. Astfel cã, pentru anul 2018, cursele ocazionale interne realizate cu perceperea tarifelor de mai sus, însumeazã 31.838 kilometrii pentru care s-au înregistrat venituri în valoare de 121.107 lei. Totodatã, situatiile întocmite de entitate reflectã faptul cã pentru exercitiul financiar 2018, pentru alte servicii prestate în afarã de transportul public de persoane prin curse regulate, s-au înregistrat pierderi în valoare de 71.404 lei. Facem precizarea cã desi la data de 21.12.2018 Consiliul de Administratie a modificat tarifele percepute pentru cursele ocazionale prin DCA nr. 25/21.12.2018, pânã la finele exercitiului financiar pentru aceastã categorie de servicii s-au utilizat tot vechile tarife”.

Cum a asigurat o firmã din Vaslui transportul angajatilor cu doar 14.422 lei pe an

Ba mai mult, în categoria curselor ocazionale, societatea a inclus si serviciul de curse speciale regulate, pentru care însã nu a utilizat tarifele aprobate de Consiliul de Administratie, ci a perceput tarife negociate direct între conducerea societãtii si beneficiar: „În fapt, societatea a încheiat contractul de prestãri servicii – transport persoane nr. 119/31.01.2018 cu SC Lala-Pabitex SRL, ce are ca obiect efectuarea de curse în zilele lucrãtoare, cu microbuzul, pe un traseu prestabilit având o lungime de 46 kilometri (tur-retur), cu statii stabilite special în vederea transportului a 15 persoane – salariati ai beneficiarului de la domiciliu la locul de muncã si retur. Având în vedere toate caracteristicile serviciului prestat, acesta reprezintã în fapt efectuarea de curse speciale regulate în conformitate cu art. 3 si art. 5 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local si nu efectuarea de curse ocazionale. Prin contractul de mai sus s-a stabilit un tarif de 46,63 lei/zi  TVA. Având în vedere cã traseul zilnic presupunea parcurgerea a 46 de kilomentri, se poate calcula un pret echivalent de 1,01 lei/kilometru care, la fel ca în cazul curselor ocazionale, nu poate acoperi costurile generate de prestarea serviciului. La data de 06.03.2018, contractul mai sus mentionat a fost înlocuit de contractul nr. 264 având acelasi obiect, însã cu mentiunea cã în acest contract se precizeazã cã serviciul prestat reprezintã curse speciale. Noul contract cuprinde aceleasi clauze ca cel anterior cu exceptia tarifului perceput care s-a modificat la nivelul de 1,90 lei/km  TVA, însã nici acesta nu poate acoperi costurile generate de prestarea serviciului. Valoarea totalã a curselor speciale regulate facturate cãtre SC Lala Pabitex SRL în anul 2018 este de 14.422 lei fãrã TVA. În concluzie, în exercitiul financiar 2018, societatea nu a realizat o bunã gestiune financiarã prin asigurarea respectãrii economicitãtii, eficacitãtii si eficientei în cazul serviciilor prestate reprezentând curse ocazionale si curse speciale regulate”, se aratã în raportul Curtii de Conturi.

Conducerea societãtii Transurb a încasat, în perioada 2015-2017, indemnizatii ilegale de 173.630 lei

Raportul Curtii de Conturi contine si pasaje dintr-un alt raport, cel de Inspectie Economico-Financiarã, întocmit de DGRFP Iasi în 2018. Documentul a stabilit cã, timp de doi ani de zile, conducerea societãtii a încasat ilegal indemnizatii. Abaterile consemnate în acest document au fost sintetizate astfel: „în perioada 01.01.2015-31.12.2017 au fost acordate simultan drepturi salariale persoanelor din conducerea societãtii, membre în Consiliul de Administratie, atât în baza contractului individual de muncã, cât si în baza contractului de mandat. Directorului societãtii i-au fost acordate drepturi salariale, fãrã a avea încheiat, conform sustinerilor, un contract de muncã sau contract de mandat pentru functia de director. Contractele de mandat nu s-au încheiat cu respectarea OUG 109/2011 actualizatã, privind remuneratiile directorilor si membrilor Consiliului de Administratie.” Prin Raportul de Inspectie Economico-Financiarã s-au cuantificat cheltuieli nelegale totale în sumã de 173.630 lei, din care cheltuieli cu salariile personalului în sumã de 164.492 lei si cheltuieli cu tichete de masã în sumã de 9.138 lei. Prin Dispozitia obligatorie nr. 3055/01.08.2018, respectiv prin mãsura nr. 8, s-a dispus „remedierea deficientelor privind înregistrarea eronatã, în contabilitate a cheltuielilor, cu recalcularea si regularizarea consecintelor fiscale aferente”. Pentru perioada 2015 – 2017, societatea nu putea acorda cresteri salariale ca urmare a nerealizãrii indicatorilor economico-financiari aprobati cu mentiunea cã „deoarece în executie nu s-a asigurat evidentierea distinctã a cheltuielilor cu salariile rezultate din majorarea salariului minim brut pe tarã, precum si a celor aferente personalului angajat pe perioadã determinatã, nu s-a putut stabili la control valoarea cheltuielilor cu salarii acordate nelegal salariatilor Societãtii Transurb SA Vaslui în anii 2015, 2016 si 2017″, drept pentru care s-a dispus mãsura nr. 28 pentru „stabilirea pentru fiecare persoanã a cuantumului remuneratiilor acordate nelegal în perioada 2015 – 2017, peste limitele legale ale cheltuielilor de naturã salarialã, cu luarea mãsurilor legale ce se impun pentru intrarea în legalitate.”

Indemnizatiile încasate ilegal, recuperate la Sfântu’ asteaptã

În completarea mãsurilor de mai sus (n.r. mãsurile nr. 8 si nr 28), pentru remedierea deficientelor constatate, s-a dispus mãsura nr. 48 prin care se impune „analiza, împreunã cu actionarii, a deficientelor constatate prin prezentul act de control, a plãtilor nelegale asa cum au rezultat din documentele prezentate la control de reprezentantii entitãtii, cu stabilirea responsabilitãtii persoanelor vinovate si luarea tuturor mãsurilor legale ce se impun, inclusiv de recuperare a amenzilor si a sumelor plãtite nelegal din fondurile publice, de la persoanele rãspunzãtoare dupã caz”. Niciuna din aceste trei mãsuri (nr. 8. nr. 28 si 48) nu au fost duse la îndeplinire, conducerea societãtii Transurb fãcând contestatie. Tribunalul Vaslui a respins solicitarea reprezentantilor societãtii de a se anula concluziile controlului, însã, „la data de 27.06.2019, societatea a formulat recurs împotriva sentintei civile anterior mentionatã, iar pânã la data prezentului Raport de control nu s-a stabilit un termen de judecatã. Facem mentiunea cã aceleasi abateri consemnate în Raportul de Inspectie Economico-Financiarã nr. 3056/01.08.2018, constatate pentru perioada 2015 – 2017, se regãsesc si la nivelul lunilor ianuarie – martie din anul 2018, astfel cã, în functie de decizia instantei, societatea trebuie sã aibã în vedere extinderea mãsurilor dispuse si pentru exercitiul financiar 2018”, se mai aratã în raportul Curtii de Conturi.

Conducerea societãtii, neimplicatã suficient de mult

De la stânga la dreapta: Mariana Plãcintã (director executiv al societãtii Transurb), Liviu Maties (jurist si purtãtor de cuvânt al societãtii) si Florin Sârbu (membru al Consiliului de Administratie SC Transurb SA)

DE VINÃ… Acelasi document întocmit de echipa de audit a Curtii de Conturi prezintã si cauzele care au condus la producerea unor astfel de abateri: „implicarea insuficientã a conducerii si a salariatilor cu atributii financiar-contabile în fundamentarea preturilor practicate prin corelarea acestora cu cheltuielile generate de prestarea efectivã a serviciilor precum si nefunctionarea controalelor interne si lipsa unei proceduri operationale de fundamentare, stabilire si aprobare a tarifelor practicate de societate”. Pânã pe 12 iunie 2020, societatea de transport public Transurb va trebui sã ia o serie de mãsuri impuse de Curtea de Conturi, astfel încât sã fie înlãturate deficientele constatate. Astfel, va trebui sã asigure implementarea tuturor standardelor de control intern managerial, functionarea activitãtii de audit public intern, organizarea si efectuarea inventarierii în conformitate cu toate prevederile legale în vigoare, elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a unei procedure operationale privind elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli. De asemenea, va trebui sã asigure organizarea, fundamentare sI derularea corespunzãtoare si monitorizare activitãtii de achizitii publice, precum si fundamentarea tarifelor practicate pentru serviciile prestate (curse ocazionale si curse regulate speciale).

ÎNDEMN... "Sã sprijinim societatea cu aceastã sumã de bani. Toate sunt societãti în subordinea CL Vaslui si trebuie sprijinite, pentru cã presteazã un serviciu public", le spunea primarul Vasile Pavãl consilierilor locali, anul trecut, în sedinta de Consiliu Local în care Transurb a primit o subventie de aproape un milion de lei.

Transurb a primit, anul trecut, o subventie de aproape 1 milion de lei

SUBVENTII PESTE SUBVENTII… Problema de management cu care se confruntã Transurb persistã de ani de zile, aspect subliniat si de consilierii liberali la sedinta de Consiliu Local din iulie 2019, când societãtii i s-a acordat o subventie de 960.000 lei. „Stiu cã în perioada 2013-2015, pentru Transurb s-au dat subventii în valoare de 1,3 milioane lei, iar acum, cu banii pe care îi vom aproba în acest an (n.r. în 2019), subventiile ar putea ajunge la 2,8 milioane. Cine ne dã garantia cã lucrurile vor merge bine, de acum încolo, si cã nu vine din nou Transurb, în 2020, sã ne spunã cã mai are nevoie de 1 milion de lei, pentru cã are pierderi?”, întreba consilierul PNL Valentin Dragomir în cadrul sedintei. „Ar trebui sã admitem cã acolo sunt mari probleme pe partea de management”, a adãugat atunci si consilierul Sorin Radu, fost viceprimar al orasului. Consilierii locali au spus atunci cã sunt de acord cã societatea Transurb trebuie sã presteze servicii de transport pentru populatia municipiului resedintã, însã au cerut o mai mare responsabilitate în cheltuirea banului public. Tot în cadrul acelei sedinte, expertul contabil Nicu Isac a explicat faptul cã societatea venea cu pierderi de 827.000 de lei de dinainte de 1 ianuarie 2018.