O nouã rectificare a bugetului local, iatã ce institutii vor primi bani

PROIECT… Consilierii judeteni se vor reuni joi, 6 iulie, de la ora 16:00 pentru a dezbate si vota o nouã rectificare a bugetului local, a V-a pe anul acesta. Potrivit proiectului de hotãrâre, Centrul Militar Judetean Vaslui si Centrul Scolar de Educatie Incluzivã „Elisabeta Polihroniade” Vaslui vor primi fiecare câte 50.000 lei pentru plata serviciilor de pazã si a chiriei, respectiv pentru reparatia instalatiei sanitare. “În sintezã, proiectul bugetului local rectificat al judetului Vaslui, pe anul 2020, cuprinde modificãri atât la partea de venituri, cât si la partea de cheltuieli. La partea de venituri este necesarã suplimentarea fondurilor cu suma de 261.000 lei. La subcapitolul „sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” se diminueazã cu suma de 139.000 lei si la “subventiile primite de la alte administratii” se suplimenteazã cu suma de 400.000 lei”, se aratã în proiectul de hotãrâre privind rectificarea a V-a a bugetului local al judetului Vaslui, pe anul 2020.

De asemenea, în curprinsul documentului a fost inclusã si solicitarea Directiei Economice si a serviciilor din subordinea Consiliului Judetean Vaslui privind cheltuieli în cuantum de 669.450 lei: “Directia Economicã a solicitat suplimentarea fondurilor la capitolul „autoritãti publice si actiuni externe” cu suma de 100.000 lei în vederea achizitionãrii de servicii de consultantã financiarã. Centrul Militar Judetean Vaslui a solicitat suplimentarea fondurilor la titlul „cheltuieli cu bunuri si servicii” cu suma de 50.000 lei pentru plata serviciilor de pazã si a chiriei. La capitolul “învãtãmânt” fondurile se suplimenteazã cu suma de 50.000 lei pentru reparatia instalatiei sanitare la Centrul Scolar de Educatie Incluzivã „Elisabeta Polihroniade” Vaslui. La capitolul „sãnãtate” este necesarã suplimentarea fondurilor la „transferuri între unitãti ale administratiei publice”, ca urmare a alocãrii de cãtre Consiliul Local al Municipiului Vaslui pentru Spitalul judetean de urgentã Vaslui a sumei de 400.000 lei pentru achizitia de aparaturã medicalã. La capitolul „asigurãri si asistentã socialã” fondurile se suplimenteazã cu suma de 69.450 lei pentru CAMS Bãcesti, care prin adresa nr. 11228/23.07.2020 ne pune în vedere cã în conformitate cu Legea nr. 64/2020 si Legea nr. 51/2020, începând cu data de 01.07.2020 pentru anumite categorii de personal salariile se majoreazã”.

DGASPC Vaslui întâmpinã, în continuare, probleme financiare

Datoritã acestei rectificãri, institutiile finantate din bugetul local al judetului vor avea asigurate resursele financiare necesare functionãrii, dezvoltãrii si ducerii la îndeplinire a obiectivelor ce derivã din activitatea lor, cu exceptia Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Vaslui, unde, în continuare, întâmpinãm dificultãti în a asigura necesarul de fonduri pentru functionarea institutiei pânã la finele anului. “La întocmirea proiectului Bugetului local rectificat al judetului Vaslui, pentru anul 2020, am avut în vedere respectarea actelor normative în vigoare privind prioritãtile ce se impun în asigurarea conditiilor materiale si a surselor de finantare pentru functionarea institutiilor social-culturale, asigurarea functionãrii autoritãtii executive judetene, dezvoltarea publicã, protectia mediului, infrastructura de transport judetean, precum si pentru realizarea altor obiective si actiuni de interes judetean. În vederea repartizãrii fondurilor pe care le avem la dispozitie, am analizat împreunã cu factorii implicati necesarul fiecãrei institutii, serviciu public sau activitate în parte, cu scopul de a acoperi în cea mai mare parte finantarea cheltuielilor cu bunuri si servicii si a celor de capital, într-un procent cât mai mare. Prin aceastã mãsurã, am urmãrit asigurarea functionãrii institutiilor si serviciilor pânã la finele anului, propunându-ne totodatã sã realizãm si alte proiecte care intrã în sfera noastrã de activitate. Având în vedere cele prezentate mai sus, cât si faptul cã sunt convins cã fondurile pe care le veti aproba vor fi cheltuite eficient si în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vã propun sã aprobati proiectul bugetului local rectificat al judetului Vaslui pentru anul 2020, elaborat cu sprijinul Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vaslui”, explicã presedintele Consiliului Judetean în proiectul de hotãrâre.
NICIUN COMENTARIU