Munca nedeclaratã, temã de control a inspectorilor de muncã în luna noiembrie

CONTROALE…Pentru Inspectoratul Teritorial de Muncã Vaslui verificarea muncii la negru a fost, si în luna noiembrie, o prioritate. În urma controalelor efectuate, inspectorii de muncã au identificat 14 persoane care prestau muncã nedeclaratã. De asemenea, ITM Vaslui a amendat mai multi angajatori cu suma totalã de 48.000 de lei dupã ce, în urma verificãrilor efectuate, au fost constatate mai multe nereguli privind modul în care este tinut registrul de evidentã al salariatilor. Si tot în luna noiembrie, inspectorii de muncã au fãcut cercetãri privind sapte cazuri de accidente soldate cu incapacitate temporarã de muncã si unul mortal.

Prin Programul cadru de actiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncã Vaslui (ITM) pentru anul 2019, s-a stabilit cã unul dintre obiectivele prioritare ale activitãtii Inspectoratului îl reprezintã combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajãrii si a diminuãrii acestui fenomen care, în fapt, reprezintã tot o formã de evaziune fiscalã. Activitatea zilnicã a inspectorilor de muncã a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, cãtre Inspectia Muncii. În luna noiembrie 2019, inspectorii de muncã au controlat 109 unitãti la care desfãsurau activitate 5.445 salariati, din care 2.265 femei si 3 tineri sub 18 ani. Din totalul de 109 controale efectuate, la un numãr de 90 de angajatori, inspectorii de muncã au urmãrit identificarea muncii nedeclarate în toate formele ei. Astfel, au fost identificate 14 persoane care prestau muncã nedeclaratã, 11 neavând încheiate contracte individuale de muncã, douã persoane neavând transmise contractele individuale de muncã în aplicatia informaticã REVISAL cel târziu în ziua lucrãtoare anterioarã începerii activitãtii, iar o persoanã a fost identificatã lucrând desi avea contractul individual de muncã suspendat. Pentru persoanele identificate cã prestau muncã nedeclaratã, angajatorilor le-au fost aplicate amenzi în valoare de 20.000 lei pentru fiecare persoanã, valoarea totalã a amenzilor pentru munca nedeclaratã în luna noiembrie fiind de 280.000 lei.

Verificãri si la registrul de evidentã a salariatilor

Luna trecutã, în actiunile de control efectuate de cãtre inspectorii de muncã la 109 angajatori, a fost verificat si modul în care acestia respectã prevederile legale privind pãstrarea la sediu a registrului general de evidentã al salariatilor în format electronic, eliberarea de acte solicitate de angajati, dosare de personal, transmiterea REVISAL în termen. În urma neconformitãtilor, au fost aplicate 4 sanctiuni contraventionale la un numãr de 3 angajatori, din care 2 amenzi în valoare de 48.000 lei si douã avertismente. Au fost dispuse 47 de mãsuri de intrare în legalitate. În aceeasi lunã, la nivelul compartimentelor muncã nedeclaratã si control relatii de muncã, au fost aplicate în total 18 sanctiuni contraventionale, la un numãr de 12 angajatori, din care 12 de amenzi în valoare de 292.500 lei si 6 avertismente. De asemenea, în urma controalelor efectuate, au fost trasate în total un numãr de 235 de mãsuri pentru remedierea deficientelor constatate.

Controale si în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã

În luna noiembrie, inspectorii de muncã din cadrul Compartimentului Control Securitate si Sãnãtate în Muncã au efectuat vizite de inspectie la 70 de angajatori si au încheiat 70 de procese verbale de control. În urma vizitelor de inspectie efectuate, în luna noiembrie au fost constatate 80 de neconformitãti, acestea fiind, în principal, urmãtoarele: angajatorii nu au autorizat sediile si punctele de lucru, din punct de vedere al securitãtii si sãnãtãtii în muncã sau nu au elaborat documentele necesare în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã. De asemenea, angajatorii nu au adoptat solutii legale în vederea prevenirii riscurilor profesionale, nu au asigurat semnalizarea de securitate si sãnãtate în muncã sau nu au luat mãsuri în vederea prevenirii cãderilor de la înãltime a lucrãtorilor prin mãsuri de protectie colectivã sau individualã si alte nereguli. Pentru neregulile constatate au fost sanctionati un numãr de 46 de angajatori, fiind aplicate 87 de sanctiuni contraventionale cu avertisment si 1 sanctiune contraventionalã cu amendã în valoare de 4.000 lei.

Sapte accidente de muncã într-o singurã lunã, unul mortal

În luna noiembrie 2019 au fost comunicate de angajatori 7 evenimente de muncã în care au fost implicati lucrãtori. Astfel au fost înregistrate, în baza de date a ITM Vaslui, 5 accidente de muncã care au produs incapacitate temporarã. De asemenea, Inspectia Muncii a avizat si un eveniment încadrat ca accident mortal de muncã. Accidentele de muncã înregistrate în luna noiembrie au avut urmãtoarele cauze: interventia la instalatii electrice fãrã echipament individual de protectie electroizolant, nu au fost luate mãsuri în vederea întreruperii tensiunii în cazul interventiei în instalatiile electrice, stabilirea de sarcini de muncã fãrã ca lucrãtorii sã aibã capacitatatea necesarã, utilizarea de echipamente de muncã neadecvate sarcinii de muncã si alte cauze.