Examenul de titularizare va avea loc pe 29 iulie. Vasluienii se pot înscrie începând de joi, 9 iulie

EXAMEN… Este oficial: examenul de titularizare în învãtãmânt va avea loc pe data de 29 iulie, iar înscrierile vor începe pe data de 9 iulie, urmând sã fie deschise pânã pe 16 iulie. La examen se pot înscrie atât cadrele didactice care vor sã devinã titulare pe un post, cât si vasluienii care vor sã devinã profesori. Acestia vor trebui sã obtinã minimum nota 7 atât la examenul scris, cât si la inspectia la clasã în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor, însã, candidatii trebuie sã obtinã minimum nota 5 la ambele probe.

În urma promulgãrii de cãtre presedintele României, Klaus Iohannis, a Legii pentru aprobarea Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor mãsuri pentru buna functionare a sistemului de învãtãmânt, a fost aprobat prin ordin de ministru si transmis spre publicare în Monitorul Oficial, Calendarul mobilitãtii personalului didactic din învãtãmântul preuniversitar în anul scolar 2020-2021, anuntã ministerul într-un comunicat. Astfel, în perioada 9-16 iulie, candidatii la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar îsi vor depune dosarele de înscriere la inspectoratele scolare sau se pot transmite si electronic. Proba scrisã din cadrul acestui concurs de titularizare va avea loc în data de 29 iulie 2020, cu respectarea tuturor mãsurilor igienico-sanitare în vigoare. Primele rezultate vor fi afisate pe 4 august. Contestatiile vor fi depuse în perioada 4-5 august, iar în data de 11 august vor fi afisate rezultatele finale.

Calendarul pentru mobilitate 2020

Înscrierile pentru Titularizare 2020 au loc în perioada 9-16 iulie, iar pe 17 iulie vor fi afisate datele candidatilor, potrivit ordinului de ministru care stabileste calendarul de mobilitate. Proba scrisã a acestui concurs de angajare în învãtãmânt are loc pe 29 iulie si pe 4 august se vor afisa rezultatele initiale. Calendarul Titularizãrii a fost suspendat pe data de 17 iunie în conditiile în care pe 18 iunie ar fi trebui sã înceapã înscrierile pentru acest concurs de angajare în învãtãmânt.

Noul calendar pentru Titularizare 2020 este urmãtorul:

– Ocuparea prin concurs national a posturilor didactice/ catedrelor din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar: în perioada 9-16 iulie 2020 se face înregistrarea la inspectoratele scolare, a dosarelor de înscriere a candidatilor la concursul national, sesiunea 2020, inclusiv pentru absolventii promotiei 2020/absolventii 2020 ai programelor de pregãtire psihopedagogicã oferitã de departamentele pentru pregãtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic; verificarea si avizarea dosarelor de înscrierea candidatilor de cãtre comisia judeteanã de organizare si desfãsurare a concursului. Cadrele didactice titulare a cãror reducere de activitate se constatã pânã la data de 8 iulie 2020 pot depune, în perioada 9-16 iulie 2020, cereri în vederea solutionãrii reducerii de activitate însotite de documentele justificative.

Termen: 17 iulie 2020 – afisarea pe site-ul inspectoratelor scolare a datelor de înscriere ale candidatilor la concursul national, sesiunea 2020, înregistrate în sistemul informatic; verificarea si, dupã caz, corectarea, în sistem informatic, a unor date de înscriere ale candidatilor;

Perioada: 17-21 iulie 2020 – organizarea si desfãsurarea, la nivelul Inspectoratului scolar, a probelor orale/intensiv/bilingv. În aceastã perioadã pot sustine probele orale/intensiv/bilingv si cadrele didactice titulare aflate în reducere de activitate nesolutionatã precum si cadrele didactice titulare solicitate pentru detasare în interesul învãtãmântului. Candidatii care observã erori în datele de înscriere afisate informeazã în scris prin postã electronicã Inspectoratul Scolar în vederea corectãrii acestora pânã cel târziu la data de 22 iulie 2020 ora 15.00.

Termen: 22 iulie 2020 – afisarea, pe site-ul si la avizierele inspectoratelor scolare, a listei candidatilor înscrisi, listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitatea postului/catedrei, înscrise la concursul national, care solicitã repartizarea pe perioadã nedeterminatã, conform prevederilor art. 62 alin. 13 din metodologie, a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice si rezultatelor la probele orale/intensiv/billingv.

Data termen pentru desfãsuarea probei scrise este stabilitã pentru ziua de 29 iulie 2020, urmând apoi la data de 4 august comunicarea rezultatelor initiale, dupã care perioada 4-5 august înregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare si transmiterea acestora la centrele de evaluare. Contestatiile pot fi transmise si prin postã electronicã pânã la ora 12.00 în data de 5 august, situatie în care candidatul anexeazã la contestatia transmisã si cartea/buletinul/adeverinta de identitate. Numãrul de înregistrare se comunicã candidatului prin postã electronicã si prin afisare pe site-ul inspectoratului scolar. În perioada 5-10 august vor fi solutionate contestatiile, iar la data de 11 august vor fi comunicate rezultatele finale.

Perioada: 6-7 august 2020 – înregistrarea cererilor candidatilor care solicitã repartizarea pe posturi didactice catedre vacante în alt judet, diferit de cel în care au sustinut proba scrisã;

Termen: 12 august 2020 – repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncã pe durata de viabilitatea postului/ catedrei care au obtinut minimum nota 7 (sapte) la proba scrisã în cadrul concursului national, sesiunea 2020, în conditiile art 62 alin 13 din metodologie;

Termen: 13 august 2020 – repartizarea candidatilor care au obtinut minimum nota 7 (sapte) la proba scrisã în cadrul concursului national, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/ catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã, ierarhizate pe o listã unicã, în ordinea descrescãtoare a notelor.
NICIUN COMENTARIU